Bakkerij van Heeswijk
Dorpstraat 58
5575 AE Luyksgestel


0497 541294
luyksgestel@bakkerijvanheeswijk.nl
KVK 17003117
BTW NL008.093.118.B01
IBAN NL54 RABO 013 060 10 47
BIC RABONL2U
v. Heeswijk V.O.F.
Brood- en banketbakkersbedrijf
KVK-nummer: 17003117Vennootschap Onder FirmaHoofdvestigingVestigingsnummer: 000011899042Dorpstraat 58, 5575AE Luyksgestel
Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij van Heeswijk VOF., Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij van Heeswijk te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. Aanbiedingen en prijzen Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij van Heeswijk zijn vrijblijvend. Bakkerij van Heeswijk accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij van Heeswijk behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij van Heeswijk behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Leveringen Bakkerij van Heeswijk zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij van Heeswijk ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij van Heeswijk daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Betaling De klant voldoet bij Bakkerij van Heeswijk aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, iDeal (internet betaling).

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij van Heeswijk de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij van Heeswijk wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij van Heeswijk Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij van Heeswijk zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakkerij van Heeswijk in alle andere gevallen voor rekening van de klant. Overdracht van risico en eigendom Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij van Heeswijk over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Bakkerij van Heeswijk opgave doet van een adres is Bakkerij van Heeswijk gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Bakkerij van Heeswijk Dorpstraat 58 5575 AE Luyksgestel

Aansprakelijkheid
Bakkerij van Heeswijk is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij van Heeswijk is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij van Heeswijk komen. Bakkerij van Heeswijk draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij van Heeswijk eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij van Heeswijk is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij van Heeswijk , tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij van Heeswijk . Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij van Heeswijk uitgesloten.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Bakkerij van Heeswijk te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij van Heeswijk te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.
Filter